Τείχιο Δωρίδος

Το Τείχιο Δωρίδος βρίσκεται στα NΔ του Nομού Φωκίδος, ανήκει στο Δήμο Ευπαλίου, απέχει 25 χλμ. από την Ναύπακτο, 79 χλμ. από την Άμφισσα και 250 χλμ. από την Αθήνα. Έχει υψόμετρο 580μ., εκεί που τα πλατάνια, οι πηγές και η άγρια ομορφιά του φυσικού Ρουμελιώτικου πλούτου παρέμειναν σταθερή αξία.


Ιστορία


Οι πρώτες ιστορικές αναφορές για το Τείχιο γίνονται κατά την εξιστόρηση του Πελοποννησιακού Πολέμου: Το έτος 426 π.Χ., κατά τον πελοποννησιακό πόλεμο, κυρίεψε την Ποτιδάνια, το Κρωκύλειο και το Τείχιο, όπου και έμεινε ο στρατηγός των Αθηναίων, Δημοσθένης. Συγκεκριμένα, ο ιστορικός Θουκυδίδης αναφέρει:

«Και αιρει τη πρωτη ημέρα Ποτιδανίαν και τη δευτέρα Κρωκύλειον και τη τρίτη Τείχιον, έμενε τε αυτού και την λείαν εις Ευπάλιον της Λοκρίδος απέπεμψε»…

Βιβλιοθήκη των Ελλήνων,Θουκιδίδου «ΙΣΤΟΡΙΑΙ»,Τόμος Γ’,κεφ.96,σελ.42,Εκδόσεις Γεωργιάδη 2001, Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου 426-425 π.Χ.

Αφού δε διενυκτέρευσε με τον στρατόν εις τον περίβολον του ναού του Νεμείου Διός, εντός του οποίου ως λέγεται, εφονεύθη υπό των κατοίκων ο ποιητής Ησίοδος, εις τον οποίον χρησμός είχε προείπει ότι θ’ αποθάνη εις την Νεμέαν, εξεκίνησε κατά τα εξημερώματα, διευθυνόμενος εις την Αιτωλίαν. Την πρώτην ημέραν εκυρίευσε την Ποτιδανίαν, την δευτέραν το Κρωκύλειον και την τρίτην το Τείχιον, όπου και έμεινεν, αποστείλας τα λάφυρα εις το Ευπάλιον της Λοκρίδος, διότι εσκόπευε να υποτάξη τα άλλα μέρη προηγουμένως, να επιστρέψη έπειτα εις την Ναύπακτον, και τότε μόνον να εκστρατεύση εναντίον των Οφιονέων, εάν ηρνούντο να προσχωρήσουν.

Αλλ’ η στρατιωτική αυτή ετοιμασία δεν διέφυγε την προσοχήν των Αιτωλών, ούτε όταν το πρώτον εσχεδιάσθη, και μόλις εισέβαλεν ο στρατός εις το έδαφός των, όλοι έτρεξαν εις απόκρουσίν του με μεγάλας δυνάμεις εις τρόπον ώστε προσήλθαν και οι πλέον απομακρυσμένοι από τους Οφιονείς, οι Βωμιείς δηλαδή και οι Καλλιείς, οι οποίοι κατοικούν προς την διεύθυνσιν του Μαλιακού κόλπου.

Βρες περισσότερες πληροφορίες για το Τείχιο Δωρίδος στο http://www.tihio.gr/

ΤΕΙΧΙΟ

Ανακάλυψε τα υπέροχα μονοπάτια και τρέξε με σύμμαχο τη φύση! Γνώρισε τις διαδρομές και δήλωσε συμμετοχή.

#TIHIORACE